Bullion (CBX) History Chart

Bullion logo
CBXBullion
JPY 19.52+0.56%
Market CapJPY 21.33M
Volume (24)JPY 1
Circulating Supply1,092,925 CBX
Issue Date6/27/2013

Bullion Historical Price Data (JPY)

Date
8/11/2022
JPY 19.512923
JPY 0
JPY 19.62729
JPY 19.074795
8/10/2022
JPY 18.972673
JPY 19.512923
JPY 19.804843
JPY 18.924965
8/6/2022
JPY 21.718945
JPY 0
JPY 21.71931
JPY 21.682865
8/5/2022
JPY 21.786773
JPY 21.718945
JPY 21.786773
JPY 21.491238

More Cryptocurrencies

3004
Market CapJPY 21.57M
VolumeJPY 4.81M
3002
JPY 0.03252823-10.98%
avxl Chart
Market CapJPY 21.65M
VolumeJPY 449,642
3005
JPY 3.210.00%
ladz Chart
Market CapJPY 22.31M
VolumeJPY 1,116
3007
JPY 2,411.780.00%
zlot Chart
Market CapJPY 21.44M
VolumeJPY 9.48M
3009
JPY 19.52+0.67%
cbx Chart
Market CapJPY 21.33M
VolumeJPY 1